Ansökan om data

Ansökan om data för forskning ur Svenska Cornearegistret

Registret innehåller en ovärderlig samling data om hornhinnetransplantationer och uppföljning av resultat två år senare, allt sedan uppstarten 1996. Sedan 2006 är registret webbaserat, vilket har underlättat inmatning, men också uttag av data när de är befogade. Förhoppningen är att dessa data skall kunna ligga till grund för utveckling av vården av hornhinnepatienterna, kvalitetsförbättringar men också kunna användas för forskning.

För att data från registret skall kunna lämnas ut för forskning krävs följande:

  1. Utförlig forskningsplan med bakgrund, syfte, mål, metod och utfallsparametrar
  2. Önskade variabler från Svenska Cornearegistret skall vara specificerade i särskilt bifogat word-dokument
  3. Ansvarig forskare och eventuella planerade medarbetare (bilaga A, se nedan), behov av hjälp från styrgruppen.
  4. Etiskt tillstånd*
  5. I förekommande fall tillstånd från Datainspektionen**
  6. Blanketten ”Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål” (bilaga A)

*Etiskt tillstånd krävs innan utlämning av data för forskning kan ske, men forskningsplan kan i förväg skickas till styrgruppen för rådgivande utlåtande och preliminärt svar. Styrgruppen bedömer projektets vetenskapliga relevans, huruvida den är genomförbar och av sådan kvalitet att data kan lämnas ut. I de fall flera grupper startar samma projekt kan det finnas möjlighet till samarbeten. Inför datautlämning krävs godkännande från etisk nämnd samt CPUA.

**Tillstånd från Datainspektionen behövs vid t.ex. samkörning av olika register, kan behövas vid internationella samarbeten el. samarbeten med industrin. Rådgivande utlåtande kan fås från styrgruppen i enlighet med ovanstående.

Bilaga A: ”Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål”.