Om Svensk Cornealkirurgisk Förening

Svensk Cornealkirurgisk Förening är en informell sammanslutning av Sveriges Cornealkirurger. Föreningen bildades och hade sitt första möte 1994. Det första syftet med föreningen var att utarbeta ett uppföljningregister för hornhinnetransplantationer. Detta register startade 1996.

Föreningen och registret är sammanlänkade, men föreningen har också andra syften. Den har en styrgrupp, f.n. bestående av 6 ordinarie ledamöter och 3 adjungerade varav en är patientrepresentant. Styrgruppsmöten anordnas cirka 2 ggr per år. Styrgruppen arbetar med ansökningar om ekonomiska medel, registret är ett s.k. Kvalitetsregister, som får ekonomiskt stöd av Sveriges Kommuner och Landsting.

Vidare arbetar styrgruppen med forskningsprojekt utgående från registret, validering och analys av registerdata samt anordnande av användarmöten. Till användarmötet inbjuds alla medlemmarna i Svensk Cornealkirurgisk Förening. Antalet medlemmar växlar beroende på hur många hornhinnekirurger som är aktiva i landet, men siffran ligger på cirka 20. Gruppen träffas vid ett årligt möte under 2-3 dagar. De olika medlemsorterna turas om att anordna mötet. Styrgruppen är behjälplig med att inbjuda föreläsare, expertis inom ett eller två områden som man beslutat att fokusera runt. En tyngdpunkt för dessa årliga möten är också falldiskussioner, där alla deltar med egna svårlösta patientproblem. Föreningen fungerar också under resten av året som ett stöd, där medlemmarna via e-mail kan kontakta gruppen och få hjälp med olika hornhinneproblem.

Under senare år har samtliga danska, samt en norsk cornealkirurg anslutit sig till föreningen och till registret.