Patientinformation om registret

Patientinformation om det Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret är ett landsomfattande kvalitetsregister för alla som genomgår hornhinnetransplantation.
Syftet med registret är att vi som arbetar med hornhinnepatienter ska få reda på resultatet av operationen och kartlägga vad som påverkar detta, så att vi kan utveckla behandlingsmetoder och kontinuerligt förbättra vården.

Vi registrerar ditt födelsenummer enbart så att vi ska kunna hitta dina data från operationstillfället för jämförelse med resultatet efter operationen. Sammanställningen av uppgifter och resultat sker annars gruppvis, t.ex. baserat på sjukdom i hornhinnan, kön eller ålder och då är man som patient helt anonym.

Vi registrerar faktorer som vi tror kan utgöra risk för sämre resultat, samt eventuella komplikationer efter operationen.
Den ökade kunskapen hjälper oss att utveckla nya, bättre operationsmetoder och behandlingar. Den ger oss också möjlighet att bättre informera den enskilde patienten om förväntat resultat och risker. Du kan läsa mer om registret på hemsidan, www.cornea.nu. Där finns också beskrivning av olika hornhinnesjukdomar och operationsmetoder.

Så hanteras dina uppgifter: Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik, antalsberäkning för klinisk forskning samt för forskning inom hälso- och sjukvården. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd.

Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt. Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret.

Vid frågor kontakta din ögonklinik.