Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister

Kvalitetsregister är en samling av data som kan användas för att följa upp, analysera och utvärdera hälso- och sjukvården och som används för att löpande utvärdera och förbättra kvaliteten i vården.

Registren startas av vårdprofessionella för att följa en patientgrupp över tid, göra jämförelser mellan enheter, utvärdera olika behandlingsmetoder och sprida ny kunskap. Data samlas ofta in om patientens diagnos, behandlingar och hälsoresultat och gör det möjligt att se vilka resultat som åstadkoms i sjukvården och för olika patientgrupper. Genom frågeformulär fångas patientens egna upplevelser och erfarenheter och möjliggör på så sätt även för patienter att påverka vårdens utformning.

De Nationella Kvalitetsregister utgör därför tillsammans med hälsodataregister, andra befolkningsregister och biobanker några av de mest kraftfulla forskningsunderlagen som finns i världen. De möjliggör också lärande och ständigt förbättringsarbete och är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem.

För att skydda patienternas integritet finns lagar som styr hur data i kvalitetsregister får samlas in och användas. Patienten kan själv välja att vara med i kvalitetsregister.

Definition

”Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister.”

Vill du veta mer kan du besöka:
Nationella Kvalitetsregisters webbplats – www.kvalitetsregister.se
Registercentrum Syd – http://rcsyd.se/